Odmena advokáta

Výška odmeny advokáta závisí v prvom rade od dohody advokáta s klientom, ako aj od konkrétneho právneho problému, a tiež od počtu poskytnutých úkonov právnej služby v danej veci. Úkonom právnej služby sa rozumie napríklad prevzatie a príprava zastúpenia alebo obhajoby; vypracovanie písomného podania na súd (žaloba); zastupovanie na súde; vypracovanie právneho rozboru veci; vypracovanie zmluvy a iné. Pri poskytovaní našich služieb je možné sa dohodnúť na niektorom z nasledovných spôsobov odmeny.

Tarifná odmena
Sadzba tarifnej odmeny sa stanoví podľa hodnoty veci alebo druhu veci, alebo práva a podľa počtu úkonov právnej služby, ktoré advokát vo veci vykonal, a to inou sumou ako je základná sadzba tarifnej odmeny.

Podielová odmena
Podielová odmena sa môže dohodnúť vo forme podielu na hodnote veci, ktorá je predmetom konania pred súdom alebo iným orgánom verejnej správy.

Hodinová odmena
Hodinová odmena sa zakladá na počte hodín, ktoré boli potrebné, na poskytnutie právnej služby. Pri poskytovaní jednoduchej právnej služby môže advokát s klientom dohodnúť hodinovú odmenu delenú na začaté štvrťhodiny.

Paušálna odmena
Paušálna odmena sa môže dohodnúť za poskytovanie právnych služieb v určitom časovom období alebo na neurčitý čas, za úplné vybavenie veci alebo súboru vecí.