Advokátska kancelária JUDr. Peter Buck je profilovkaadvokátska kancelária so sídlom neďaleko Bratislavy v Novej Dedinke. Kancelária poskytuje komplexné právne služby na vysokej úrovni, pričom flexibilne reaguje na požiadavky klienta a preto na jeho požiadanie zabezpečuje aj externé služby spolupracovníkov v oblasti práva, daní a mediácie (viď partneri). Svoje služby poskytujeme pre klientov z Bratislavy a širokého okolia, ďalej regiónu Senec, Pezinok, Trnava, Dunajská Streda a okolie. Sme však pripravení poskytnúť služby aj klientom z iných častí Slovenskej republiky.

Zakladateľ kancelárie JUDr. Peter Buck úspešne absolvoval Právnickú fakultu Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach v roku 2009. V roku 2011 po úspešnom zložení rigoróznej skúšky a obhajobe rigoróznej práce na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach mu bol udelený akademický titul JUDr. Prax advokátskeho koncipienta získal v advokátskej kancelárii JUDr. Jozefa Pojdáka. V roku 2015 úspešne absolvoval advokátske skúšky a následne bol zapísaný do zoznamu advokátov Slovenskej advokátskej komory pod číslom 7083.

Pri poskytovaní právnych služieb sme starostliví, precízni, prísne dbáme o záujmy klienta, zachovávame mlčanlivosť a vždy konáme v súlade so základnými princípmi advokátskej etiky. Naša kancelária kombinuje praktické a teoretické skúsenosti s vysokým pracovným nasadením, hospodárnosťou konania a prijateľnými cenami pre klientov.